Nawigacja

Historia szkoły

Z archiwum szkoły

Historia szkoły

                                   

                                                                                   

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W SIARCZEJ ŁĄCE

Szkoła Podstawowa w Siarczej Łące sięga swoimi korzeniami lat 20-tych XX wieku. W czasach międzywojennych mieszkańcy wsi czuli potrzebę edukacji własnych dzieci. Szkoła nie miała swojej siedziby, nauka odbywała się w domach prywatnych. Nauczyciele dojeżdżali z Kadzidła lub wynajmowali pomieszczenia u gospodarzy. W tamtych czasach stałą siedzibą szkoły był budynek, który w czasie wojny został zniszczony. Po wojnie w marcu 1945 roku dzieci rozpoczęły naukę w domu państwa Giersów. Nauczycielem został Aleksander Pędzich, który przybył do Siarczej Łąki prawdopodobnie z  Łęgu. Zaraz po wojnie w Siarczej Łące nauczycielami byli pani: Helena Tworkowska, pani Kosioracka, pani Maria Pliszka, pan Mirosław Bednarczyk z Kadzidła, pani Kaczyńska, pani Orzech i pani Staśkiewicz.  W domu państwa Giersów edukacja trwała przez dwa lata, następnie przeniesiono szkołę do pustego budynku, w którym była szkoła przed wojną.  W 1947 roku ponownie zmiana, tym razem szkołę przeniesiono do państwa Sobiechów. Uczniowie mieli do dyspozycji jedną salę, w której odbywało się nauczanie. W 1952 roku szkoła została przeniesiona do państwa Bałdygów. Ze względu na trudne warunki dojazdu do państwa Bałdygów, szkołę ponownie przeniesiono do państwa Sobiechów. W 1958 miało miejsce kolejne przeniesienie do państwa Giersów. W roku 1965 dzieci odbywały naukę u państwa Sobiechów i u państwa Giersów. Szkołę przenoszono tam, gdzie dzieci miały lepsze warunki, dlatego też w 1971 roku kolejny raz przeniesiono szkołę, tym razem do państwa Tańskich. Państwo Tańscy udostępnili dwa pomieszczenia. Następnie przeniesiono szkołę do państwa Trzcińskich, gdzie dzieci miały do dyspozycji również dwa pomieszczenia. W kolejnych latach u państwa Trzcińskich uczono się już tylko w jednym pomieszczeniu, ponieważ część dzieci przeniosła się do państwa Frąckiewiczów. Kolejne przeniesienie w 1982 roku do państwa Lisów. Uczniowie mieli do dyspozycji dwie izby lekcyjne oraz korzystali z podwórka, gdzie prowadzono zajęcia z kultury fizycznej.

             Na początku lat osiemdziesiątych rozpoczęto budowę szkoły. Lekcje  rozpoczęły się w nim 1 grudnia 1985 roku. Dzieci nie mogły doczekać się zajęć w nowej szkole, nowych ławek, klas.  Szkoła składała się z trzech sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, szatni, korytarza, który pełnił funkcję sali gimnastycznej. Dopiero w roku 1989 czynne były łazienki. W roku 1997 zamieniono szatnię z pokojem nauczycielskim, wykonano ocieplenie wewnętrzne. . W 2005 roku został przeprowadzony gruntowny remont, m.in. zmieniono dach, wymieniono okna, drzwi, ogrzewanie, zmieniono podłogi we wszystkich klasach, odnowiono ściany. 

            Organizacja szkoły na przestrzeni lat przedstawiała się następująco: od roku1956 do  roku 1978 w szkole istniały klasy I, II, III i IV. Od roku 1978 do roku 1985/86 Szkoła w Siarczej Łące była punktem Filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kadzidle. Do pierwotnego systemu powrócono w roku szkolnym 1992/93, ponownie utworzono klasę IV. .  W myśl uchwały Rady Gminy do obwodu Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące należały i należą do tej pory wsie: Siarcza Łąka, Todzia.  Po wejściu w życie reformy oświaty z 1999 roku i wprowadzeniu gimnazjum do szkół  dokonany został podział na klasy I-III i IV-VI. W szkole w Siarczej Łące ze względu na brak specjalistów do nauczania poszczególnych przedmiotów, naukę ograniczono jedynie do kształcenia zintegrowanego w ramach klasy I, II, III oraz oddziału przedszkolnego.

          

            Szkoła jest corocznym organizatorem  Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Duży nacisk kładziony jest również na edukację regionalną. W szkole działa koło Przyjaciele Puszczy Zielonej realizujące zadania folklorystyczne i ekologiczne. Organizowane są liczne warsztaty i spotkania z twórcami ludowymi, na których dzieci wspólnie z nimi wykonują wycinanki, lalki, kwiaty. Poza tym przy melodiach kurpiowskich uczniowie poznają tajniki kurpiowskich dzieł. Tego typu warsztaty są bardzo pożyteczne i dają dzieciom wiele radości i satysfakcji, oraz wzbudzają potrzebę wiedzy o swoim regionie i jego historii.

            Ważnym ogniwem szkoły są Rodzice. Współpraca układa się wzorowo. Rodzice współorganizują i uczestniczą w większości przedsięwzięć i uroczystości. Zawsze służą radą i pomocą.

            Misją szkoły są słowa Jana Pawła II „ W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem”.

 

Kierownicy i dyrektorzy SP w Siarczej Łące:

-p. Maria Pliszka ( 1955 r.-1965 r., 1969 r.  -1984r.),

-p. Mirosław Bednarczyk (1965 r. -1969 r.),

-p. Joanna Chmielewska (1984r. - 1999r.),

-p. Zofia Sobiech (1999 r. - 2007r.),

-p. Beata Drężek (od 2007r.do chwili obecnej).

 

Opracowano na podstawie pracy licencjackiej p. Katarzyny Kiereś :

„Monografia Szkoły Podstawowej

w Siarczej Łące”.

(grudzień 2009r.)

Uchwałą Rady Gminy w Kadzidle z dn. 26 kwietnia 2013r. Szkoła Podstawowa w Siarczej Łące została zlikwidowana. Rodzice i nauczyciele powołali do życia Stowarzyszenie Oświatowe "Ku przyszłości", które z dniem 1 września 2013r. w budynku użyczonym przez Wójta Gminy Kadzidło założyło Szkołę Podstawową w Siarczej Łące prowadzona przez to właśnie stowarzyszenie.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Siarczej Łące
    Siarcza Łąka 41
    07-420 Kadzidło

    dyrektor - Beata Drężek
  • (+48)29 7618146

Galeria zdjęć